Regulamin korzystania z Aplikacji TradeAssistant

 

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji internetowej TradeAssistant, a w szczególności:

 1. Zasady rejestracji Klientów oraz Użytkowników w Aplikacji
 2. Warunki korzystania oraz funkcjonowania Aplikacji TradeAssistant
 3. Prawa i obowiązki Klienta oraz prawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy Aplikacji TradeAssistant.

§ 2
Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: http://www.tradeassistant.pl/regulamin
 2. Usługodawca – InfiniteProgress sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453988, NIP 8952019666, tj. podmiot udostępniający Aplikację.
 3. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ind. 1 kodeksu cywilnego, korzystający z Aplikacji.
 4. Użytkownik – Klient, pracownik Klienta oraz inna upoważniona przez Klienta osoba przypisana do Konta.
 5. Limit Użytkowników – liczba Użytkowników w ramach danego Konta Klienta.
 6. Rejestracja w Aplikacji – uzyskanie przez Klienta – Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto oraz aktywacja Konta przez Usługodawcę, umożliwiające mu dostęp do Aplikacji; podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do żądania podania przez Klienta innych danych.
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem w oparciu o niniejszy Regulamin, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Klientowi korzystania z Aplikacji, zaś Klient zobowiązuje się do podania danych wymaganych przez Aplikację; Umowę uważa się za zawartą po: zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu bez zmian, prawidłowej Rejestracji Klienta, uiszczeniu opłaty za korzystanie z Aplikacji i aktywowaniu Konta przez Usługodawcę;
 8. Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca Użytkownikom – korzystanie z sześciu (6) modułów:
  1. Kalendarz – umożliwiający planowanie zadań, rozmów telefonicznych oraz kontaktów telefonicznych w dziennych, tygodniowym miesięcznym oraz rocznym okresie czasu.
  2. Zadania – umożliwiający wyznaczenie czasu potrzebnego do wykonywania poszczególnych zleceń oraz przypisania zadania do konkretnego kontrahenta.
  3. Kontrahenci – umożliwiający prowadzenie ewidencji Klientów.
  4. Produkty – umożliwiający tworzenie ewidencji produktowej oraz sprawdzanie stanu potrzebnych produktów znajdujących się w magazynie.
  5. Oferty – umożliwiający tworzenie ofert zindywidualizowanych dla potrzeb Klienta przy wykorzystaniu listy kontrahentów oraz produktów.
  6. Raporty – umożliwiający sprawdzenie ilości wykonanych zadań.
 9. Login – stworzone przez Klienta indywidualne, niepowtarzalne, składające się z cyfr i/ lub liter, oznaczenie Klienta, które zostało wybrane przez Klienta na etapie zakładania (Rejestracji) Konta w Aplikacji.
 10. Hasło – stworzony przez Klienta ciąg minimum (8) ośmiu znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji.
 11. Konto – dostępne dla danego Klienta miejsce w Aplikacji, za pośrednictwem którego wprowadza on i zarządza danymi związanymi z udziałem w Aplikacji, a także przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Usługodawcę dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Aplikacji.
 12. Cennik – zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z Aplikacji dostępne pod adresem: http://www.tradeassistant.pl/cennik , będące integralną częścią niniejszego Regulaminu, określający zakres i wysokość opłat na rzecz Usługodawcy, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik w przypadku korzystania przez niego z Usług odpłatnych oraz stosunek stosunek zakupionych wersji Aplikacji, określających ilość możliwych do wykorzystania Usług odpłatnych.
 13. Opłata – wynagrodzenie określone w Cenniku za korzystanie z Aplikacji.
 14. Usługach odpłatnych – usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach udostępnienia Aplikacji Trade Assistant, za które pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku.
 15. Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez okres trzech (3), sześciu (6) lub dwunastu (12) miesięcy po wniesieniu Opłaty.
 16. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Usługi informatyczne – polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę Aplikacji.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji – oprócz ww. także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie – powyższego urządzenia, koniecznego oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności aby zapewnić prawidłowe działanie systemu dla aktualnych, wydanych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox oraz Chrome. Korzystanie przez Użytkownika z innych przeglądarek bądź stosowanie niestandardowych ustawień odbywa się na jego ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Usługodawca nie odpowiada za straty i utracone korzyści jakie poniósł lub mógł ponieść Klient z powodu korzystania lub niemożliwości korzystania z Aplikacji, ani jej błędnego działania.
 5. Łączna wysokość odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta z wszelkich tytułów jest ograniczona do otrzymanego wynagrodzenia od Klienta w ostatnim roku kalendarzowym.
 6. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowości działania Aplikacji w formie wiadomości e-mail na adres pomoc@tradeassistant.pl, Usługodawca zobowiązuje się dokonać diagnozy problemu i dołożyć niezbędnych starań aby przywrócić jej prawidłowe działania. Usługodawca zastrzega przy tym, iż prace prowadzone będą w godzinach pracy usługodawcy zgodnie z priorytetami tj. istotności i zakresu nieprawidłowego działania.

§ 4
Odpowiedzialność i obowiązki Klienta

 1. Klient nie może korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowań naruszających Regulamin.
 3. Klient korzysta z Aplikacji wyłącznie na własne ryzyko i koszt.
 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Aplikacja spełni oczekiwania Klienta, Klient ma prawo i obowiązek sprawdzić funkcjonalność Aplikacji poprzez skorzystanie z wersji demo dostępnej pod adresem https://tradeassistant.pl/demo
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane przez Usługodawcę.
 6. W przypadku zablokowania Konta Klientowi, otrzyma on powiadomienie na wskazany przez siebie w trakcie Rejestracji adres e-mail o przyczynach zablokowania Konta.
 7. Użytkownik ma obowiązek ustosunkowania się do informacji podanych w zgłoszeniu w terminie 7 dni.
 8. W przypadku:
  1. nieustosunkowania się przez Klienta do przesłanej przez Usługodawcę wiadomości związanej z naruszeniem Regulaminu
  2. nie wyrażenia przez Klienta zgody na dalsze przetwarzanie przez Aplikację jego danych,

  <li

 9. Klient nie może udostępniać swojego Loginu i hasła podmiotom trzecim.
 10. Przesłane przez Klienta zgłoszenie powinno zawierać wszelkie informacje niezbędne do odtworzenia problemu, a w razie potrzeby Klient powinien również udzielić dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do diagnozy problemu.

§ 5
Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom treści zawartych w Aplikacji, oraz dostarczaniu im narzędzia typu CRM jakim jest Aplikacja TradeAssistant w formie usługi.
 2. Użytkownikami Aplikacji mogą być jedynie podmioty określone w § 2 pkt3 Regulaminu.
 3. Użytkownik wprowadzając dane do Aplikacji wyraża zgodę na ich nieodpłatne przetwarzanie, analizowanie w formie badań i analiz statystycznych uniemożliwiających odtworzenie indywidualnych danych źródłowych oraz wykorzystywania w ten sposób (po przetworzeniu) informacji przez Usługodawcę w dowolny sposób. Usługodawca będzie te dane wykorzystywał w szczególności do optymalizacji oraz ulepszenia usługi.

§ 6
Płatności i czas trwania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie przez Usługodawcę jest skuteczne jeżeli zostanie wysłane na wskazany w trakcie Rejestracji adres mailowy. Wypowiedzenie przez Klienta jest skuteczne jeżeli zostanie wysłane na adres kontakt@infiniteprogress.pl
 3. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.
 4. Płatność za Usługę przysługuje Usługobiorcy z góry w formie:
  1. przedpłaty dokonanej za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych (payU)
  2. na numer rachunku bankowego podany w fakturze pro forma wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta
  3. bądź na indywidualnie określonych zasadach.
 5. Walutą płatności jest złoty polski (PLN).
 6. Po dokonaniu płatności aktywowane zostaną Usługi odpłatne, zaś Użytkownik uzyskuje określoną w cenniku i zakupioną przez siebie ilość produktów do wykorzystania.
 7. Płatność za Usługę przysługuje Usługobiorcy z góry na numer rachunku bankowego podany w fakturze pro forma wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Opłata za dostęp do Aplikacji ustalana jest na podstawie Cennika dostępnego na stronie http://www.tradeassistant.pl/cennik, obowiązującego w dniu zamówienia Aplikacji.
 9. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy
 10. Za dzień dokonania przez Klienta płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 11. Faktura VAT będzie wystawiana pod koniec miesiąca oraz przesłana na adres siedziby Użytkownika.
 12. Bezpieczeństwo transakcji zapewniane jest poprzez ochronę wymiany informacji, w szczególności dotyczących kart płatniczych i ich właścicieli, między Użytkownikami, Usługodawcą a systemem płatności PayU za pomocą połączeń szyfrowanych w oparciu o technologię SSL. Usługodawca nie będzie rejestrował ani przetwarzał danych dotyczących kary płatniczej Użytkownika.

§ 7
Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi wsparcie dla prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, dlatego też Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z powodu przerw w dostępie do Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 godziny w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Klienta bądź Użytkowników osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 5. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia realizacji Usługi spowodowane:
  1. spowodowane funkcjonowaniem łącza internetowego Klienta,
  2. nieprawidłowym działaniem urządzeń używanych przez Klienta do korzystania z Aplikacji,
  3. działaniem osób trzecich.
 6. Usługodawca może bez zwrotu Opłaty zablokować dostęp do Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  1. Klient podał nieprawdziwe dane w trakcie zamawiania Aplikacji,
  2. Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,
  3. Klient wykorzystuje Konto niezgodnie z prawem, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu danych, działa na szkodę Usługobiorcy,
  4. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.
 7. Po wygaśnięciu Opłaty Usługodawca ma możliwość zablokowania edycji danych do czasu uiszczenia opłaty przez Klienta. W przypadku gdy w terminie 30 dni od wygaśnięcia opłaty Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia Konta wraz ze wszystkimi danymi Klienta.

§ 8
Polityka prywatności

 1. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas Rejestracji Aplikacji w celu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz wystawiania dokumentów księgowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klienta osobom trzecim.
 3. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 4. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia przez Usługodawcę.
 5. W przypadku, gdy powyższe żądanie będzie obejmować dane, które są niezbędne do korzystania z Aplikacji, Umowa o świadczenie usług wygasa, a Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów wpłaconych tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż: świadczenie Usługi, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 7. Klient jest Administratorem danych wprowadzanych do Aplikacji w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4).

§ 9
Postępowanie i obsługa Klienta

 1. Klient może zgłaszać reklamacje w przypadku błędnego, niezgodnego z niniejszym Regulaminem działania Aplikacji.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: pomoc@tradeassistant.pl lub na adres siedziby Usługodawcy ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wystąpienia problemu. Reklamacje zgłoszone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja dotycząca błędnego funkcjonowania aplikacji powinna zawierać informację o: Koncie, Kliencie oraz czasie i okolicznościach wystąpienia problemu.
 4. Zgłoszenia nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z pkt. 3 niniejszego paragrafu, wynosi 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 10
Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór oraz układ treści udostępnianych w Aplikacji stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90 Poz. 631 j.t. z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Aplikacja jest chroniona na zasadach określonych w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, Nr 119 Poz. 1117 j.t. z późn. zm.).
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie prawnie chronionych elementów Aplikacji, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę chyba, że Usługodawca wyrazi na to uprzednią zgodę wyrażoną na piśmie.

§ 11
Zamiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 2. Zmiany o których mowa powyżej obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu na stronie http://www.tradeassistant.pl/regulamin. O zmianach Regulaminu Klient zostanie powiadomiony na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 3. W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę, przy czym brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkować będzie natychmiastowym usunięciem Konta Klienta.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://www.tradeassistant.pl/regulamin i może zostać w każdym czasie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okazałoby się nieskuteczne bądź nieważne, strony przyjmują że obowiązywać będzie zapis najbardziej oddający ideę i cel zapisu nieskutecznego lub nieważnego.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie http://www.tradeassistant.pl/regulamin.